Aktualności

15-01-2018 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy Niechlów (woj. dolnośląskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad "Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym dla Gminy Niechlów". Dokument stanowi pewnego rodzaju studium nad zasobami, walorami i cechami środowiska przyrodniczego. Opracowanie ekofizjograficzne jest wykonywane przed podjęciem prac planistycznych. Składa się z części kartograficznej i opisowej. Ekofizjografia jest dokumentem wymaganym ustawowo, aktualne wymagania dotyczące opracowań ekofizjograficznych zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1298). 


15-01-2018 Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza nieczynnego wyrobiska w Gogolinie (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą terenu nieczynnego wyrobiska w Gogolinie, pod kątem określenia wartości przyrodniczej, które obszary zasługują na objęcie ich prawną formą ochrony przyrody. Inwentaryzacja prowadzona będzie w okresie od marca do grudnia 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem entomofauny i siedlisk z nią związanych. 


15-01-2018 Program ochrony środowiska dla Gminy Zagnańsk na lata 2018 - 2021 z perspektywą do 2025 r. (woj. świętokrzyskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Zagnańsk na lata 2018- 2021 z perspektywą do 2025 r." Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Zagnańsk na lata 2018- 2021 z perspektywą do 2025 r. " procedura zostanie rozpoczęta. 

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska". 


28-12-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXX/169/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”.

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Uchwale Nr 128/552/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


21-12-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XLVI/354/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku” wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku".

Zarząd Powiatu Kluczborskiego pismem z dnia 12 grudnia 2017r. poinformował o pozytywnie zaopiniowanym projekcie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


21-12-2017 Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/282/17 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku”.

Zarząd Województwa Opolskiego w Uchwale Nr 4656/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


24-11-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXVI/469/17 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”.

Zarząd Powiatu Brzeskiego w Uchwale Nr 370/2017 z dnia 26 października 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


30-11-2017 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032 (woj. śląskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace związane z opracowaniem "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032" . Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXII.169.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 30 listopada 2017r. sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032”. 


26-10-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”.

Zarząd Powiatu Opolskiego w Uchwale Nr 1444/17 z dnia 21 września 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


24-10-2017 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  (Zagnańsk woj. świętokrzyskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace związane z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zagnańsk Szczegółowa aktualizacja inwentaryzacji zawiera informacje o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest (nr budynku, nr. działki ewidencyjnej, nr. obrębu ewidencyjnego), ilości i rodzaju wyrobów azbestowych oraz ocenę stopnia pilności usunięcia tych wyrobów. Aktualizację inwentaryzacji prowadzono z uwzględnieniem osób fizycznych i osób prawnych. Końcowym etapem było sporządzenie opracowania pn. "Raport z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zagnańsk", a wyniki aktualizacji inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.   


20-10-2017 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  (Pakosław woj. wielkopolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace związane z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pakosław. Szczegółowa aktualizacja inwentaryzacji zawiera informacje o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest (nr budynku, nr. działki ewidencyjnej, nr. obrębu ewidencyjnego), ilości i rodzaju wyrobów azbestowych oraz ocenę stopnia pilności usunięcia tych wyrobów. Aktualizację inwentaryzacji prowadzono z uwzględnieniem osób fizycznych i osób prawnych. Końcowym etapem było sporządzenie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Pakosław". Organ odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyniki aktualizacji inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.   


20-10-2017 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (Zapolice woj. łódzkie)

Firma EkoLogika zakończyła prace związane z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zapolice. 

Szczegółowa aktualizacja inwentaryzacji zawiera informacje o miejscu występowania wyrobów zawierających azbest (nr budynku, nr. działki ewidencyjnej, nr. obrębu ewidencyjnego), ilości i rodzaju wyrobów azbestowych oraz ocenę stopnia pilności usunięcia tych wyrobów. Aktualizację inwentaryzacji prowadzono z uwzględnieniem osób fizycznych i osób prawnych. Końcowym etapem było sporządzenie opracowania pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Zapolice". Organ odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wyniki aktualizacji inwentaryzacji zostały wprowadzone do Bazy Azbestowej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.    


09-10-2017 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020  (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace związane z opracowaniem "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020". Dokument został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/229/2017 Rady Gminy Bierawa z dnia 9 października 2017r. sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020”. Dokument uzyskał pozytywna opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


29-09-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. dolnośląskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXIX/356/17 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego w Uchwale Nr 126/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


31-08-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXVII/264/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą  do 2024 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zarząd Powiatu Prudnickiego w Uchwale Nr 167/463/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


19-07-2017 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032 (woj. śląskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac związanych z opracowaniem "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 


12-07-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017- 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Byczyna na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta. 

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska".


29-06-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXXI/162/17 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.

Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego pozytywnie zaopiniował projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


19-06-2017 Wykonanie opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku szkoły PSP w Kamieniu Śląskim (gmina Gogolin, woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac związanych z wykonaniem opinii ornitologicznej na potrzeby termomodernizacji budynku szkoły PSP w Kamieniu Śląskim. 


02-06-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Polska Cerekiew na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta. 


01-06-2017 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  (Pakosław woj. wielkopolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pakosław. Przedmiotem zlecenia jest również opracowanie "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Pakosław".

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z tereny gminy Pakosław" procedura zostanie rozpoczęta. 


01-06-2017 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest  (Zagnańsk woj. świętokrzyskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terrenie gminy Zagnańsk. 


01-06-2017 Program ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta. 

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska".


15-05-2017 Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (Zapolice woj. łódzkie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac związanych z przeprowadzeniem aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Zapolice. Przedmiotem zlecenia jest również opracowanie aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Zapolice". Ponadto przedmiotem odrębnej umowy jest przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Zapolice" procedura zostanie rozpoczęta. 


15-05-2017 Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020  (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Gminnym Programem Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bierawa na lata 2017-2020. Program stanowić będzie kontynuację opracowanego Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Bierawa na lata 2013 - 2016, który został przyjęty uchwałą nr XXX/207/2013 przez Radę Gminy Bierawa dnia 18 marca 2013 r. Program zostanie zaktualizowany w zakresie potencjału dziedzictwa kulturowego i źródeł finansowania oraz dostosowany do zmieniających się realiów dotyczących opieki nad zabytkami w części analizy SWOT, celów i działań. 


04-05-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta. 

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Brzeg za lata 2015 - 2016".


04-05-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku, gdy organ stwierdzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta. 

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów za lata 2015 - 2016".


01-03-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. dolnośląskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Długołęka na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta.


28-02-2017 Opracowanie kart informacyjnych drzew i krzewów proponownych do objęcia ochroną jako pomniki przyrody na terenie Gminy Gogolin (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zajmie się przygotowaniem propozycji objęcia ochroną drzew i krzewów w formie pomników przyrody. W rozumieniu art. 40 Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.) pomnikami przyrody

"...są  pojedyncze  twory  przyrody  żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie..."

Miano pomnika przyrody mogą więc otrzymać pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się m.in. sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew. O wyborze zadecydują zatem określone w dokumentacji kryteria. Dla każdego obiektu sporządzona zostanie karta informacyjna przedstawiająca jego parametry, lokalizację, dołączona zostanie także dokumentacja fotograficzna.


31-01-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. opolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu ochrony środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta.

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Głogówek za lata 2015 - 2016".


31-01-2017 Program ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku (woj. wielkopolskie)

Firma EkoLogika przystąpiła do prac nad Programem ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku. Założeniem Programu Ochrony Środowiska będzie realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla. Program stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminnym. Dokument przygotowany zostanie zgodnie z "Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska" z dnia 2 września 2015r. opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska. 

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" procedura zostanie rozpoczęta. 

Dodatkowo, przedmiotem zlecenia będzie przygotowanie "Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Kobylin za lata 2015 - 2016".


30-12-2016 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 (woj. dolnośląskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXVI/180/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023.

Projekt "Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023" został pozytywnie zaopiniowany Uchwałą Nr 137/2016 Zarządu Powiatu Oleśnickiego z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 - 2019 z perspektywą  na lata 2020 - 2023". Jednocześnie projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez organy ochrony środowiska i inspekcji sanitarnej.


30-12-2016 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016 - 2019 z perspektywą do roku 2023 (woj. opolskie)

Firma EkoLogika zakończyła prace nad projektem "Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016 - 2019 z perspektywą  do roku 2023". Dokument został przyjęty Uchwałą nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”.

W ramach procedury ocen oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu stwierdził brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016 - 2019 z perspektywą  do roku 2023".

Zarząd Powiatu Brzeskiego w Uchwale Nr 236/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”.


20-12-2016 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębów wsi Niechlów, Wroniniec, Łękanów, Bartodzieje, Szaszorowice, Żuchlów (woj. dolnośląskie)

Firma EkoLogika podjęła współpracę z firmą "Eppum" Marek Lempart na opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niechlów dla części obrębów wsi Niechlów, Wroniniec, Łękanów, Bartodzieje, Szaszorowice, Żuchlów. Zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale