Planowanie przestrzenne

W zakresie usług oferujemy Państwu opracowanie następujących dokumentacji:

  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  • Decyzje o warunkach zabudowy oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  • Strategiczną ocena oddziaływania na środowisko dokumentów planistycznych i strategicznych;
  • Projekty zagospodarowania terenów, w tym głównie terenów zieleni;
  • Strategie Rozwoju;
  • Lokalne Programy Rewitalizacji;
  • Plany Odnowy Miejscowości;
  • Programy opieki nad zabytkami;